اکتشاف آب های زیرزمینی

اکتشاف آب های زیرزمینی

امروز با پیشرفت علم و تجهیز شدن صنعت کشور به روش های نوین و دقیق، اتلاف وقت و هزینه به حداقل رسیده است. صنعت کشاورزی و آبیاری هم به پیشرفت های خوبی در زمینه های مختلف رسیده است. یکی از تکنولوژی های این صنعت، اختراع دستگاه های ژئوفیزیکی برای اکتشاف آب است. با توجه به افت سطح آب در دشتها و یا خشک شدن چاههای آب کشاورزی استفاده از تکنیک مدرن ژئو الکتریک میتوان با هزینه ای کم نسبت به سایر روشها جهت پیدا کردن بهترین محل حفاری اقدام نمود. دستگاه های ژئوفیزیکی بویژه دستگاه ژئوالکتریک در مطالعات قبل از حفاری چاه آب شرب و کشاورزی به منظور تعیین محل حفاری چاه آب با بیشترین میزان آبدهی استفاده می شوند.

نتایج حاصل از تفسیر داده های ژئوالکتریک برای اکتشاف آب
نتایج حاصل از تفسیر داده های ژئوالکتریک برای اکتشاف آب

لازم به ذکر است روش روش ژئو الکتریک می تواند اطلاعات با ارزشی در خصوص جنس وضخامت لایه های زیرزمینی و سنگ کف سفره های آب زیرزمینی قبل از انجام حفاری چاه ارائه دهد و قطعاً در جلوگیری از اتلاف و به حداقل رساندن هزینه های حفاری نقش بسیارموثر و مفیدی دارد.
مطالعات و اندازگیری های ژئوفیزیکی اطلاعات جامع و کاملی را در مورد سفره آب زیرزمینی در اختیار قرار می دهد. از جمله اطلاعاتی که در طی پروسه اکتشاف آب در مورد سفره آب زیرزمینی بدست می آید شامل:

۱) شناسایی لایه های زمین از سطح تا عمق ۳۰۰ متری بدون حفاری
۲) تعیین بهترین محل حفر چاه آب
۳) تعیین میزان آبدهی چاه آب
۴) شناسایی و تفکیک سفره های آب شور از شیرین
۵) تعیین حداکثر عمق حفاری
۶) بررسی امکان کف شکنی چاهها و تعیین حداکثر عمق کف شکنی چاه بر اساس بر آورد عمق برخورد به سنگ کف سفره آب زیر زمینی.
۷) تعیین عمق سنگ کف و ضخامت لایه های آبدار.

نمونه برداشت انجام گرفته با نمایش محدوده آبدار در عمق 50 الی 100 متری
نمونه برداشت انجام گرفته با نمایش محدوده آبدار در عمق ۵۰ الی ۱۰۰ متری